ҚАЗ РУС

Нормальная версия

Размер шрифта:
Цвета сайта:
Версия для слабовидящих

Экономика және қаржы

 

Қазақстан Республикасы

Мәдениет және спорт министрлігі

Спорт және дене шынықтыру істері комитеті төрағасының

2014 жылғы 28 қазандағы

№ 45 бұйрығымен бекітілді

 

 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі

Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің

Экономика және қаржы басқармасы туралы

ЕРЕЖЕ

 1.    Жалпы ережелер

 1. Экономика және қаржы басқармасы (бұдан әрі – Басқарма) Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің (бұдан әрі – Комитет) құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

2. Басқарма өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, заңдарын, Қазақстан Республикасының Президенті және Үкіметінің актілерін, өзге де нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ, осы Ережені басшылыққа алады.

3. Басқарманың құрылымы мен штаттық есебі Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Министрліктің Жауапты хатшысы бекітеді.

 

2.    Басқарманың негізгі міндеттері, функциялары мен құқықтары

 

4. Міндет:  Спорт және дене шынықтыру стратегиялық бағыттарына сәйкес республикалық бюджетті әзірлеу.

Функциялары:

1) белгіленген тәртіпте бюджеттік жоспарлауға қатысты нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлейді;

2) жоспарланған жылға спорт және дене шынықтыру бюджеттік бағдарламалары бойынша Комитеттің бюджеттік өтінімін жасайды;

3) Комитеттің Стратегиялық жоспарының «Бюджеттік бағдарламалар» бөлімі бойынша үш жылдық кезеңге бюджет жобасына және тиісті жылға арналған операциялық жоспарына сәйкес жинақ ақпарат енгізеді;

4) Комитеттің құзыретіне кіретін мәселелер бойынша спорттың жергілікті басқару органдарымен, басқа министрліктермен және ведомстволармен әрекеттеседі.

5. Міндет: Спорт жәнеденешынықтырудыңреспубликалықбюджетінорындау.

Функциялары:

1)тиістіжылғаміндеттемелер мен төлемдербойыншажекеқаржыландыружоспарларынныңәзірленуінжәнеКомитеттіңбюджеттікбағдарламаларыбойыншаоларғаөзгерістеренгізудіқамтамасызетеді;

2) Республикалықбюджеттіккомиссияныңқарауынатиістіқаржыжылыныңреспубликалықбюджетіннақтылаубойыншауақтылыұсыныстаренгізеді;

3) нысаналытрансферттербойыншанәтижелертуралыКелісімдісәйкесоблыстардың мен республикалықмаңызы бар қалалардыңәкімдіктеріменәзірлеуді, келісудіжәнеқолқоюдықамтамасызетеді;

4) бюджеттікбағдарламалардыңорындайдыжәнемониторингінжасайды;

5) бухгалтерлік есепті пен есептілікті жүргізеді.

6. Міндет: Ведомстволықбағыныстағыұйымдардыңқаржы-шаруашылыққызметініңнәтижелерітуралыақпаратдайындау;

Функциялары:

1) мемлекеттікменшіктібасқаруғауәкілеттіорганғаведомстволықбағыныстағыұйымдардыңбекітілген даму жоспарларыныңкөшірмелерінжәнеолардыңесептерінуақтылыұсынудықамтамасызетеді;

2) ведомстволықбағыныстағыұйымдарбойыншажылдыққаржылықесептіліктіңбелгіленгеннұсқадабекітілуінқамтамасызетеді;

3) ведомстволықбағыныстағыұйымдардыңдаму жоспарларынқарастыружәнебекітукезіндекейбіршығындардыңлимиттерінбекітеді;

4) мемлекеттікмүліктуралызаңнамаменайқындалғанмемлекеттікбасқарудыңтиістісаланыбасқарубойыншауәкілеттіорганғабекітілгенбасқафункциялар.

7. Міндеті: Тауарларды, жұмыстардыжәнеқызметтердімемлекеттіксатыпалужоспарын, жоспарлауғаәзірлеугежәнебекітугеқатысу;

Функциялары:мемлекеттіксатыпалуларжоспарынжасау, Комитеттіңқұрылымдықбөлімшелеріменкелісу.

8. Міндеті: Мемлекеттіксатыпалулартуралызаңынасәйкесөзуақытындамемлекеттіксатыпалуларды, туарлардыжәнеқызметтердіжүргізу.

Функциялары:

1)  мемлекеттіксатыпалужоспарыныңжобасынәзірлеу;

2)  Комитеттіңсайтындажәнемемлекеттіксатыпалулар веб-порталындахабарландырудыорналастыру;

3)  жоспардаанықталғантәсілдерменмемлекеттіксатыпалулардыжүргізу;

4)  келісімшарттардыңжобаларындаярлау;

5)  мемлекеттіксатыпалутуралызаңнамадабелгіленгенмерзімдердежеткізушілергешарттарды беру.

9. Міндеттері: Мемлекеттіксатыпалудың веб-порталындажұмысістеу.

Функциялары: Пландывеб-порталғаорналастыру, мемлекеттіксатыпалудың веб-порталындамемлекеттіксатыпалудыңқорытындыларыншығару, шарттардыңтізілімінжүргізу.

10. Құқығы мен міндеттері:

1)  Басқармақұзыретінекіретінмәселелербойыншашешімдерқабылдауға;

2)   өзқұзыретішегіндебұйрықтаржобасын, өзге де нормативтікқұқықтықактілердайындауға;

3)  Басқармағажүктелгентапсырманыорындауүшінведомстволықбағыныстағыұйымдарданқажеттіақпаратты, статистикалықжәнеөзге де деректердісұрауғажәнеалуға;

4)  Комитеттіңқаржылыққамтамасызетубөлімдерініңқұрылымдықбөлімшелерідайындағанбарлықбұйрықтардың, қаулылар мен өкімдердің, шешімдердің, әдістемелікжәненұсқаулықхаттардыңжобаларынқарауға.

 

3.    Басқарманың қызметін ұйымдастыру

 

11. Басқарма Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне, Президентінің актілеріне, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес өзінің негізгі міндеттері мен функцияларын іске асыру үшін қажетті өкілеттіктерді иеленеді.

12. Басқарманы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен Төрағамен қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын  басшы басқарады.

13. Басшы басқарманың қызметіне жалпы басшылықты жүзеге асырады және Басқармаға жүктелген міндеттердің орындалуы мен оның өз функцияларын жүзеге асыруы үшін дербес жауапты болады.

14. Басшы басшылыққабасқарманың құрылымы мен штаттық кестесі бойынша ұсыныстар береді.

15. Басшы осы мақсатта:

1) Басқарманың қызметкерлердің міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды;

2) Басқарманың құрамына кіретін қызметкерлердің міндеттері мен өкілеттіктерін айқындайды;

3) Қазақстан Республикасының заңдарына және Президентінің актілеріне сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

16. Басқарма құзыретіне кіретін мәселелер бойынша Басқарма атынан басқа құрылымдық бөлімшелерге және ведомстволық бағынысты ұйымдарға жіберілетін құжаттарға Басқарма қол қояды.

 

 

Сұхбат

article-2177-1525338088

Ерлан Қожасбай: Күрес тарихындағы ең ауқымды әлем чемпионатын өткізуді жоспарлап отырмыз.

Авг 21 2019

Күрес әлеміндегі басты спорттық оқиғаға бір айдан аз уақыт қалды. 2019 жылдың 14-22 қыркүйек аралығында Қазақстан елордасында грек-рим, еркін және әйелдер күресі бойынша Әлем чемпионаты өтеді. Нұр Сұлтандағы турнир Жапония Далее »